REKLAMAČNÝ PORIADOK BOWLING ČAŇA

Článok 1
Základné ustanovenia 
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu. 

Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu 
V prípade, ak zákazníkovi sú poskytovane služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. 

Článok 3
Uplatnenie reklamácie 
Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (bloček a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zmeny alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. 

Článok 4
Chyby odstrániteľné
Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaní správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, ma zákazník pravo požiadať o bezplatne, riadne a včasne odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumovane viac ako 1/8. z porcie pizze, alebo napoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje. 

Článok 5
Chyby neodstrániteľné
V prípade, ak nie je možne odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, ma zákazník pravo na kompletnú výmenu jedla, prípadne napoja, alebo navrátenie zaplatenej ceny. 

Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, pravo na reklamáciu zaniká.

Zákazník je povinný prepočítať si výdavok. Za peňažné rozdiely zistené po odchode donášky neručíme.


Článok 7
Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru. 

Článok 8
Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.8.2011 

Reklamácia donášky 
V prípade donášky je jedlo možné reklamovať buď priamo u vodiča, alebo na telefónnom čísle 0915 666 066. Po reklamácii pripravíme nové jedlo a odvezieme reklamované. Podmienka neskonzumovanej viac ako 1/8 pizze zostáva nemenná. Bez zachovania spomínaného množstva nevyhovujúceho jedla nie je možné reklamáciu uskutočniť.