Pizza - Donáška

AKCIA : Ku každým dvom pizziam na donašku zdarma nápoj podľa aktuálnej ponuky.

DONÁŠKA: 0915 666 066

pondelok - štvrtok: 15:00 - 22:00 
piatok: 15:00 - 23:00
sobota: 12:00 - 23:00
nedeľa: 12:00 - 22:00

 

1. MARGHERITA 520g
paradajková omáčka, syr 4,00 €
 

2. ŠTUDENTSKÁ 645g
paradajková omáčka, syr, šunka, kukurica 4,60 €
 

3. SALÁMOVÁ 550g
paradajková omáčka, syr, saláma 4,60 €

 

4. HAWAI 625g
paradajková omáčka, syr, šunka, ananás 4,60 €

 

5. ŠUNKOVÁ 575g
paradajková omáčka, syr, šunka 4,60 €
 

6. PIKANTNÁ 645g
paradajková omáčka, syr, saláma, feferóny, cibuľa, niva 4,80 €
 

7. TUNIAKOVÁ 625g
paradajková omáčka, syr, tuniak, cibuľa 4,80 €

 

8. QUATRO FORMAGGI 610g
paradajková omáčka, syr, štyri druhy syra 4,80 €

 

9. QUATRO STAGIONE 620g
paradajková omáčka, syr,  šunka, šampiňóny, olivy, kukurica 5,10 €
 

10. CAPRI 680g
paradajková omáčka, syr, šunka, šampiňóny, kukurica 4,80 €

 

11. GAZDOVSKÁ 670g
paradajková omáčka, syr, slanina, cibuľa, šampiňóny, saláma, klobása 5,10 €
 

12. ČAŇANSKÁ 720g
paradajková omáčka, syr, šunka, slanina, vajce, kukurica 5,10 €
 

13. KURACIA 640g
paradajková omáčka, syr, kuracie mäso, kukurica, šampiňóny 4,80 €

 

14. SMOTANOVÁ KURACIA 600g
smotana, syr, niva, kuracie mäso 4,80 €

 

DONÁŠKA: 0915 666 066
pondelok - štvrtok: 15:00 - 22:00
piatok: 15:00 - 23:00
sobota: 12:00 - 23:00
nedeľa: 12:00 - 22:00

Čaňa, Geča, Gyňov, Ždaňa, Valaliky : ZADARMO

Trstené pri Hornáde, Nižná Myšľa, Haniska, Skároš, Kokšov Bakša, Sokoľany : 0,70 €
Seňa, Kechnec, Vyšná Myšľa, Šebastovce : 1,00 € - minimálny odber 3 pizze

prílohy:
cibuľa, feferóny 0,50 €
šunka, kukurica, ananás, šampiňóny 0,70 €
slanina, olivy, saláma, tuniak 0,90 €
encián, údený syr, niva, klobása 1,00 €

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK BOWLING ČAŇA

Článok 1
Základné ustanovenia 
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu. 

Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu 
V prípade, ak zákazníkovi sú poskytovane služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. 

Článok 3
Uplatnenie reklamácie 
Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (bloček a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zmeny alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. 

Článok 4
Chyby odstrániteľné
Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaní správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, ma zákazník pravo požiadať o bezplatne, riadne a včasne odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumovane viac ako 1/8. z porcie pizze, alebo napoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje. 

Článok 5
Chyby neodstrániteľné
V prípade, ak nie je možne odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, ma zákazník pravo na kompletnú výmenu jedla, prípadne napoja, alebo navrátenie zaplatenej ceny. 

Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, pravo na reklamáciu zaniká.

Zákazník je povinný prepočítať si výdavok. Za peňažné rozdiely zistené po odchode donášky neručíme.


Článok 7
Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru. 

Článok 8
Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.8.2011 

Reklamácia donášky 
V prípade donášky je jedlo možné reklamovať buď priamo u vodiča, alebo na telefónnom čísle 0915 666 066. Po reklamácii pripravíme nové jedlo a odvezieme reklamované. Podmienka neskonzumovanej viac ako 1/8 pizze zostáva nemenná. Bez zachovania spomínaného množstva nevyhovujúceho jedla nie je možné reklamáciu uskutočniť.